วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง

30 พ.ค. 2566   ผู้เข้าชม 543

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง

บริการตรวจบ้านจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญหลังการก่อสร้าง แต่ในระหว่างขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง และขั้นตอนการก่อสร้าง จะมีขั้นตอนประเมินคุณภาพและความเสี่ยงจากการก่อสร้างรวมอยู่ด้วย เพราะระหว่างการแก้ไขปัญหา กับการบริหารความเสี่ยง การแก้ไขปัญหาจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีโอกาสบานปลายได้ ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างการก่อสร้างจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ซึ่งเราจะมาร่วมกันเรียนรู้ถึงวิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมกัน

รูปแบบของความเสี่ยงที่สามารถเกิดผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง

หลายคนอาจจะคิดว่า งานประเมินคุณภาพและความเสี่ยงของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา และการวางตำแหน่งบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งความเป็นจริงแล้วหน้าที่ที่แท้จริงมีความซับซ้อนและหลากหลายมากกว่านั้น ดังที่ได้กล่าวไปว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงย่อมดีกว่างานแก้ไขปัญหา ซึ่งเราจะสามารถแบ่งปัจจัยความเสี่ยงในงานก่อสร้างที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ และที่ปรึกษางานก่อสร้างจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่

ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับเวลา

ความเสี่ยงในงานก่อสร้างที่จะส่งผลกระทบกับเวลา

 • การทำงานท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น การเกิดพายุ การเกิดฝนฟ้าคะนองตามฤดูกาล และอากาศที่ร้อนจัดมากเกินไป เป็นต้น ความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง
 • สภาพการจราจรที่ไม่เอื้อต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
 • การนำเข้าวัสดุก่อสร้างบางชนิด ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการรอคอย
 • การขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านค่าแรงเกิดการชำรุดของเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องมือก่อสร้าง
 • เกิดการเปลี่ยนแบบจากเจ้าของโครงการ ที่ต้องรอเวลาในการให้คำปรึกษาและการตัดสินใจ
 • เกิดความผิดพลาดในระหว่างการก่อสร้าง ทำให้ไม่เป็นไปตามแบบและข้อตกลงในสัญญา
 • อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการดำเนินโครงการ

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณ

ความเสี่ยงในงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณ

 • ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนตลอดเวลา เช่น เหล็ก และน้ำมัน
 • ความจำเป็นในการต้องปรับขึ้นค่าแรงของแรงงานในไซต์งาน
 • ความผิดพลาดในการทำงาน จนต้องเกิดการรื้อและแก้ไขใหม่
 • ความผิดพลาดในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง หรือความประมาทในการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างจนก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ความผิดพลาดในสัญญาที่ไม่มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจน
 • การขาดสภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ จนต้องเลือกหาเงินจากแหล่งอื่น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

ความเสี่ยงในงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน

 • ปัญหาแรงงานไม่มีฝีมือ ไม่มีทักษะ ขาดความรับผิดชอบ ส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพ
 • ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน
 • เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลนการออกแบบ ในขณะที่งานดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ส่งผลให้การแก้ไขมีโอกาสที่งานจะมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • ผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะช่วยลดปัญหาการแก้ไขงาน

การจัดการหามาตรการจัดการความเสี่ยง

เมื่อที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แล้ว จะต้องทำการจัดการหามาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดความผิดพลาดและตามมาด้วยการแก้ไขงานในที่สุด โดยที่ปรึกษางานก่อสร้างจะวางมาตรการเพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถทำงานต่อไปได้อย่างไรอุปสรรค

มาตรการเพื่อการลดอุปสรรค

มาตรการเพื่อการลดอุปสรรค

 • การวางแผนเปลี่ยนเวลาการทำงาน และวางแผนสำรองสำหรับการสลับขั้นตอนการทำงาน เพื่อรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และปัญหาด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ไม่ตรงเวลา
 • เลือกที่จะไม่ต่อรองกับผู้รับเหมาหรือแรงงานที่มีปัญหา หันมาใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
 • ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีการชำรุดบ่อย และทำการสั่งซื้อใหม่ทันที

มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง

 • บริหารจัดการให้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในไซต์งาน
 • กำหนดแจ้งแผนการทำงานให้เจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 • วางแผนรับมือกับฤดูฝนด้วยการออกแบบก่อสร้างหลังคาสำหรับกันฝน เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
 • จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย ในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่ต้องการซื้อใหม่

มาตรการบรรเทาความรุนแรงที่เกิดจากการทำงาน

มาตรการบรรเทาความรุนแรงที่เกิดจากการทำงาน

 • นำเสนอการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่แรงงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการเงินสำรองสำหรับการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนสูง
 • เจรจาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดความรุนแรงทางอารมณ์ในขณะเครื่องจักรทำงาน

มาตรการสำหรับช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

มาตรการสำหรับช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

 • เปิดใจ และยอมรับต่อข้อเรียกร้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะทำให้งานดำเนินต่อไปได้ เช่น การเรียกร้องวันหยุดของแรงงาน และการเรียกร้องการขึ้นค่าแรงที่สมเหตุสมผล เป็นต้น
 • เปิดใจ และยอมรับต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุก่อสร้างบางชนิด ค่าขนส่ง และค่าบริหารจัดการเมื่อมีการนำวัสดุก่อสร้างเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ทาง สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ ไม่ได้ให้บริการเพียงแค่ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น เรายังมีบริการรับตรวจบ้านที่ครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, หรือจังหวัดลำปาง และเพื่อให้เจ้าของโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ มีผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างแบบเป็นส่วนตัว โดยทีมงานในทุกพื้นที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถให้คำปรึกษา ติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผลงานของทุกโครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง
13 มิ.ย. 2566

การติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาในโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน
15 ก.ค. 2566

ทำไมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง มาหาคำตอบเรื่องนี้กัน

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา
28 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง