BOQ คืออะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง

BOQ คืออะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง

24 ก.ค. 2566   ผู้เข้าชม 155

BOQ หรือ Bill Of Quantities  คือเอกสารแสดงรายการประมาณราคาวัสดุราคาค่าแรง ค่าใช้จ่ายและกำไรที่จ่ายให้ผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน ตึก หรืออาคาร จะมีรูปแบบเป็นตารางแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆแยกออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน และโดยทั่วไปแล้วผู้ที่จัดทำ BOQ ก็คือผู้รับจ้างออกแบบบ้าน หรือผู้รับเหมาสร้างบ้าน และในบางครั้งผู้รับเหมาก็จะใส่รายละเอียดของกำไรที่ได้จากการทำงานนั้นมาให้อีกด้วย จึงเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ในการตรวจสอบ BOQ จากผู้รับจ้างออกแบบบ้านและผู้รับเหมาสร้างบ้าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของท่านในการก่อสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานและเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ

Bill Of Quantities  คือเอกสารแสดงรายการประมาณราคาวัสดุราคาค่าแรง

BOQ มีประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของโครงการบ้าน ตึก และอาคาร

BOQ มีประโยชน์อย่างไร

1. ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจสอบและแจกแจงงบประมาณต่าง ๆ ให้เจ้าของโครงการสามารถวางแผนงบประมาณ ประเมินค่าแรงงานและวัสดุที่จำเป็นต้องใช้และคำนวณงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หากท่านกำลังจะยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร การใช้ BOQ จะช่วยให้ธนาคารทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดรายการวัสดุ และค่าใช้จ่าย ทางธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยทางธนาคารจะพิจารณาว่าวงเงินที่ท่านขอกู้นั้นสอดคล้องกับ BOQ ที่ระบุไว้หรือไม่

3. สามารถเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาแต่ละเจ้าได้จาก BOQ ได้ ทำให้เจ้าของโครงการสามารถเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานและเสนอราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ได้

4. BOQ จะช่วยควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นราคาวัสดุ ค่าแรง และงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสาร BOQ ผู้รับเหมาจะต้องทำตามงานที่ระบุและกำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าของโครงการมั่นใจว่างานที่ได้รับมีคุณภาพตามที่ต้องการ

5. เจ้าของโครงการสามารถเปรียบเทียบงบประมาณที่กำหนดไว้ใน BOQ กับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและเปรียบเทียบผลการใช้งบประมาณได้อย่างแม่นยำ

6. BOQ ช่วยในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ทั้งในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างและหลังจากที่งานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับเหมางานสามารถอ้างอิงถึงรายการงานและปริมาณงานที่ต้องทำใน BOQ เพื่อตรวจสอบว่างานถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน BOQ ได้

ดังนั้นการใช้ BOQ เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนงบประมาณ การเปรียบเทียบราคา การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบงบประมาณ และการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง หากท่านไม่มีประสบการณ์ในการอ่าน BOQ ท่านอาจะต้องการที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ที่นอกจากจะช่วยทำ BOQ ให้ได้แล้ว ยังสามารถช่วยดูแลโครงการก่อสร้างเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าแต่ละจุดของงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และได้รับงานที่มีประสิทธิภาพ

BOQ (Bill of Quantities) สามารถแบ่งหมวดหมู่ได้เป็นหมวดหมู่หลักๆ ดังนี้

  1. หมวดงานดินและการเตรียมงาน

   หมวดหมู่นี้ระบุงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงงานของดินเช่น งานขุดเจาะ, งานรื้อถอน, งานหยุดต้นไม้ เป็นต้น

  2. หมวดงานโครงสร้าง

   หมวดหมู่นี้ระบุงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานคอนกรีต, งานเหล็กเสริม, งานโครงเหล็ก เป็นต้น

  3. หมวดงานสถาปัตยกรรม

   หมวดหมู่นี้ระบุงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน รวมถึงงานตกแต่ง เช่น งานปูพื้น, งานติดผนัง, งานติดแผ่น ฟิวส์ เป็นต้น

  4. หมวดงานระบบ

   หมวดหมู่นี้ระบุงานที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ในสิ่งก่อสร้าง เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานระบบอากาศ เป็นต้น

  5. หมวดงานอื่น ๆ

   หมวดหมู่นี้ระบุงานที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ที่กล่าวมาข้างต้น และมีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะกับโครงการนั้นๆ เช่น งานล้างและทาสี, งานระบบความปลอดภัย เป็นต้น

  6. หมวดหมู่รวม

   หมวดหมู่นี้ระบุรวมรายการงานและปริมาณงานทั้งหมดใน BOQ

 

อย่างไรก็ตาม การแบ่งหมวดหมู่ใน BOQ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของโครงการนั้น ๆ และตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมางาน การใช้หมวดหมู่ใน BOQ จะช่วยอ้างอิงในกรณีที่เกิดงานลด งานเพิ่มและสามารถตรวจสอบมาตรฐานการทำงานได้ว่าตรงตามสัญญาก่อสร้างหรือไม่

การแยกหมวดหมู่ตามโครงสร้างใน BOQ

การแยกหมวดหมู่ตามโครงสร้างใน BOQ

 • หมวดหมู่งานโครงสร้าง ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานโครงเหล็ก, งานเสาเข็ม เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานหลังคา: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับหลังคาของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานหลังคาเหล็ก, งานหลังคากระเบื้อง เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานผนัง: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับผนังของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานติดกระเบื้องผนัง, งานสีผนัง เป็นต้น
 • หมวดหมู่ฝ้าเพดาน: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับฝานและเพดานของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานทาสีเพดาน, งานติดแผ่นฟิวส์ เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานไฟฟ้า: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานติดตั้งหลอดไฟ, งานรางสายไฟ เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานสุขภัณฑ์: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภัณฑ์ของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานติดตั้งสุขภัณฑ์, งานท่อสุขภัณฑ์,  งานติดตั้งอ่างล้างหน้า เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานระบบน้ำดีและน้ำเสีย: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำดีและน้ำเสียของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานติดตั้งท่อน้ำ, งานติดตั้งท่อน้ำเสีย เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานสี: ระบุรายการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสีของสิ่งก่อสร้าง เช่น งานทาสีภายนอก, งานทาสีระบบสีภายใน เป็นต้น
 • หมวดหมู่งานอื่นๆ: ระบุรายการงานที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ที่กล่าวมาข้างต้น และมีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะกับโครงการนั้นๆ เช่น งานล้างและทาสี, งานระบบความปลอดภัย เป็นต้น
 • ค่าแรงคนงาน : ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างช่างและค่าแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการก่อสร้าง
 • ค่าดำเนินการ  : ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดในโครงการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

จะเห็นได้ว่างานก่อสร้างโครงการแต่ละครั้งนั้นสำคัญมาก ๆ และถ้าหากไม่จัดทำ BOQ (Bill of Quantities) อาจทำให้เกิดกรณีงานเพิ่ม ไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการได้ รวมไปจนถึงงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

แต่ถ้าหากท่านต้องการทีมงานที่สามารถจัดทำ BOQ ได้ และช่วยดูแลงานก่อของโครงการไปจนแล้วเสร็จ ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ เรามีความสามารถในการจัดทำ BOQ และมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าของโครงการ ทีมวิศวกรรม และผู้รับเหมางาน สามารถทราบรายละเอียดและปริมาณของวัสดุและรายละเอียดงานในโครงการได้อย่างชัดเจน

สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ จะช่วยดูแลโครงการก่อสร้างของท่านตั้งแต่การออกแบบงานก่อสร้าง ระหว่างโครงการก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบโครงการเสร็จสมบูรณ์ โดยเราให้ความสำคัญกับการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าโครงการของท่านจะมีมาตราฐานและตรงตามสัญญา


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา
28 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
การตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องเข้าใจ
20 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านต้องเข้าใจ

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร
28 พ.ค. 2566

หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง