หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

หน้าที่และความสำคัญของที่ปรึกษางานก่อสร้าง ในการสร้างบ้าน ตึก และอาคาร

28 พ.ค. 2566   ผู้เข้าชม 1,618

ปัจจุบันที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะงานก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลทางภาคเหนือตอนบน อย่างจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงราย ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างแบบไร้ทิศทางหรือไร้ที่ปรึกษาเช่นในอดีต ซึ่งการก่อสร้างแบบเดิมค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย การได้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา จะช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญทัดเทียมกับพื้นที่ในเขตเมืองได้

หน้าที่และบทความของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

เราจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมทำความเข้าใจถึงหน้าที่และความสำคัญของงานที่ปรึกษาการก่อสร้างว่า ทุกการก่อสร้างของคุณจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ความสำคัญด้านความปลอดภัยที่คุณต้องรู้

ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ขั้นตอนการก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อความปลอดภัยของงานก่อสร้าง

โดยส่วนใหญ่แล้วภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา มีแม่น้ำหลายสาย และมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง การก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยจึงต้องมีความระมัดระวังและอาศัยความรู้จากที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามว่า ตำแหน่งนี้ทำอะไร จะมาสร้างบ้านให้เราใช่หรือไม่ และจะช่วยควบคุมราคาก่อสร้างให้เราได้หรือเปล่า เราจะมาหาคำตอบถึงความสำคัญของหน้าที่ในตำแหน่งนี้ไปด้วยกัน

ความหมายของที่ปรึกษางานก่อสร้าง หรือ Construction Consultant เปรียบเสมือนตัวแทนของเจ้าของงานก่อสร้าง มีหน้าที่คอยดูแลและควบคุมให้งานก่อสร้างตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ อีกทั้งยังช่วยให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการ เพื่อให้งานก่อสร้างที่ออกแบบมานั้นถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและหลักสถาปัตยกรรม

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

สรุปเบื้องต้นให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ไม่ใช่ผู้ออกแบบงานก่อสร้าง ไม่ใช่ผู้รับเหมา ไม่ใช่เจ้าของโครงการ แต่เป็นที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ขั้นตอนการก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อความปลอดภัยของงานก่อสร้าง”

โดยภายในบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง จะประกอบไปด้วยทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการก่อสร้าง หรือเรียกว่าทีมงานที่มี Connection ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจถึงทุกขั้นตอนการก่อสร้าง มีความสามารถในการต่อรองและให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงได้ ซึ่งสำหรับเจ้าของโครงการที่ไม่มีประสบการณ์ การตัดสินใจเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้อง บางครั้งอาจใช้เวลานานนับสัปดาห์ หรือนับเดือนเลยทีเดียว ดังนั้นการว่าจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้างจะช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ขั้นตอนการก่อสร้าง ทำให้มีความรวดเร็วขึ้นได้

เจาะลึกขอบเขตหน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตหน้าที่ของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่

จากความหมายของที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้กล่าวมา ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือคงได้ทราบแล้วว่า การทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างจะช่วยให้ผลงานที่ออกมามีความสมบูรณ์ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการแก้ไขเมื่อมีการส่งมอบงาน และเพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ที่แท้จริงของที่ปรึกษางานก่อสร้าง เรามาเจาะลึกถึงขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง หรือเรียกว่าขั้นตอน Pre-Construction ซึ่งเป็นขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และการพูดคุยให้คำปรึกษาด้านขั้นตอนการก่อสร้างต่อเจ้าของโครงการ หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง หรือ Construction และขั้นตอนหลังการก่อสร้าง ขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาจะมีความชัดเจนขึ้นคือ

ขั้นตอนการก่อสร้าง

ขั้นตอนการก่อสร้าง

 • ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะต้องบริหารควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับสัญญาก่อสร้าง จัดการทรัพยากร เวลา งบประมาณ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการสามารถเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนด
 • ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ติดตามกระบวนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ตรวจสอบและทบทวนรายการประกอบแบบ ให้ตรงตามการออกแบบที่ได้ให้คำปรึกษาไว้
 • ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง และขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับการออกแบบ
 • รายงานผลการทำงานและประสิทธิภาพของผู้รับเหมาให้แก่เจ้าของโครงการ หรือลูกค้าได้ทราบ
 • รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงในโครงการและค้นหาวิธีการลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ การแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งอุปสรรคในการก่อสร้าง และปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี
 • มีอำนาจในการสั่งหยุดการก่อสร้างได้ทันที เมื่อตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
 • จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมา ในกรณีที่ผลการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและได้มาตรฐานที่วางไว้

ขั้นตอนหลังการก่อสร้าง

ขั้นตอนหลังการก่อสร้าง

 • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดการส่งมอบงาน
 • รับประกันผลการทำงานว่าถูกต้องตามสัญญา
 • จัดทำสรุปบัญชีการเงินตลอดขั้นตอนการทำงาน
 • ติดต่อประสานงานเพื่อขอเปิดใช้อาคาร
 • นำเสนอขั้นตอนการบำรุงรักษาอาคาร

จะเห็นได้ว่าที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทที่สำคัญในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การประสานงาน จนถึงการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมคุณภาพ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สูง ที่ปรึกษางานก่อสร้างสามารถช่วยให้โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ด้วยคุณภาพที่สูงในเวลาที่กำหนด และไม่เกินงบประมาณ

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทที่สำคัญในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้างจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานก่อสร้างให้สำเร็จและมีความปลอดภัยแบบครบวงจร ดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใดหากมีการก่อสร้างอาคารหรือที่อยู่อาศัย เจ้าของโครงการควรทำงานร่วมกับบริษัทให้คำปรึกษางานก่อสร้าง เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตรงตามสัญญา นอกจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว สแควร์วัน อินสเปคเตอร์ เรายังให้บริการรับตรวจบ้านในจังหวัดใกล้เคียงด้วย ทั้งบริการตรวจบ้านจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที


บทความน่าอ่านที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา
28 มิ.ย. 2566

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและตึก ส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง
04 มิ.ย. 2566

วิธีการประเมินคุณภาพและความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง ของที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง